Kategorier
Bjarne Wilmarsgård

Nullius in verba

Jag tror jag vågar skriva att du inte har en aning om vad där står i rubriken. Nå, det visste i alla fall inte jag innan jag läst vad Thomas Hedner skriver i sin krönika hos DGS.
Thomas Hedner är professor i klinisk farmakologi vid Sahlgrenska akademin samt ekonomie doktor vid Linköpings universitet.
Tar jag med i ett försök för att detta ska göra dig lite mer nyfiken på vad han skriver.

Och blir du det så kan du därefter – som jag – bl a ha fått den här kunskapen:

”Mottot ”Nullius in Verba” betyder ”inte på någons ord” och åsyftar sällskapets Royal Society (RS), eller mer exakt Royal Society of London for Improving Natural Knowledgeambition att fastställa vetenskapliga sanningar med hjälp av experiment och förkastande av auktoritetstro.
Detta skall ses mot bakgrund av den kunskapsfilosofi som tidigare hade dominerat naturvetenskapen.
Istället för att utgå från trosläror och religiösa berättelser menade man att man skall utforska verkligheten med hjälp av förnuftet och experiment för att undersöka om teorier stämde med verkligheten. Om de inte gjorde det så förkastades teorin till förmån för en annan teori som hade stöd i empiri.”

Ok – men ännu mer intressant, tänkvärt och lärorikt är vad Hedner skriver om – grupptänkande.

Där det bl a står:

Begreppet grupptänkande – engelska groupthink – myntades ursprungligen av den amerikanska socialpsykologen Irving Janis.
Det är ett psykologiskt fenomen som kan inträffa i en grupp då medlemmarna i gruppen sätter större värde på konformitet och enighet i gruppen än att kritiskt förhålla sig till sina egna idéer. Medlemmarna i gruppen är däremot i allmänhet starkt kritiska mot idéer som inte stämmer överens med gruppens egna föreställningar.

Grupptänkande får följden att medlemmarna i gruppen avstår från att bryta med den dominerande värderingen eftersom de önskar att behålla den sammansvetsade gruppandan som skapats i gruppen. Gruppmedlemmarna undviker att kritisera förslag som tagits fram i konsensus, eftersom de känner att det skulle vara en illojal handling mot gruppen.
Strävan efter att uppnå konsensus är så stark, att enskilda medlemmar i gruppen kan åsidosätta uppenbara fakta och realistiska slutsatser. Själva oviljan att framföra intern kritik leder till en omedveten censur inom gruppen.”

Vanliga förutsättningar för att en grupp skall utveckla grupptänkande är – vill du få vetskap om den saken får du läsa vad Hedman skriver om den saken.

Som jag nu förstår det – har jag sedan mycket lång tid tillbaka varit klart negativ till allt vad grupptänkande heter. Vilket jag inte tidigare haft fullt klart för mig – men som nu – förklarar varför att jag inte är så populär inom vissa grupper…